Naučno vijeće Instituta

Voditeljka Instituta i predsjedavajuća Naučnog vijeća Instituta

Milena Karapetrović je redovna profesorica na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Angažovana je na predmetima iz oblasti ontologije, feminističke filozofije, rodnih studija. Objavila je pet monografija i veći broj radova u naučnim časopisima i zbornicima. Članica je Međunarodnog udruženja žena u filozofiji (The International Association of Women Philosophers, IAPh) i učestvovovala je na brojnim domaćim i međunarodnim edukacijama i naučnim konferencijama. Sarađivala je na više naučno-istraživačkih projekata koji su se bavili temama iz filozofije i rodne teorije. Članica je Savjeta za rodnu ravnopravnost Univerziteta u Banjoj Luci.

Članovi i članice Naučnog vijeća Instituta

Srđan Dušanić je redovni profesor na Katedri za psihologiju i dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, angažovan na predmetima iz oblasti socijalne psihologije. Pored objavljenih dvanaest knjiga i drugih naučnih referenci, ima bogato iskustvo sa interaktivnom nastavom kroz rad na fakultetu ali i realizaciju preko 2000 cjelodnevnih obuka za brojne druge institucije. Posebno se bavio temama iz oblasti razvoja ljudskih potencijala poput komunikacije, timskog rada, liderstva, rješavanja konflikata. Pripremio nekoliko priručnika sa radionicama o pomenutim temama. Profesionalna i životna iskustva sticao u 55 zemalja.

Svetlana Borojević je vanredni profesor na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Angažovana je na predmetima iz oblasti Opšte psihologije. Objavila je jednu monografiju i više naučnih radova u časopisima i zbornicima. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Sarađivala je na više naučno-istraživačkih projekata koji su se bavili temama iz oblasti kognitivne psihologije i kognitivnih neuronauka. Koordinator je Laboratorije za eksperimentalnu psihologiju LEP-BL, a od oktobra 2023. godine obavlja funkciju Prodekana za naučno-istraživački rad i međunarodnu saradnju.

Željka Šajin je vanredni profesor na Katedri za istoriju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Predmet njenog istraživanja su: rimsko rudarstvo, rimska ekonomska istorija, rimsko rudničko pravo, antička epigrafika, antička književnost, arheologija rimskog rudarstva i antičko kulturno naslijeđe. Autor je monografije o rimskom rudarstvu Hispanije i Ilirika kao i brojnih radova iz antičke istorije koje je objavila u Zborniku Društva za antičke studije Srbije, časopisima Starinar (Arheološki Institut u Beogradu), Lucida Intervalla (Odeljenje za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu), Istraživanja – Journal of Historical Researches (Filozofski fakultet u Novom Sadu) i Filolog (Filološki fakultet u Banjoj Luci). Član je Društva za antičke studije Srbije.

Tatjana Mihajlović je redovna profesorica na Katedri za pedagogiju i metodike Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Angažovana je na predmetima iz oblasti opšte pedagogije. Objavila je tri monografije i veći broj radova u naučnim časopisima i zbornicima. Učestvovala je na brojnim domaćim i međunarodnim naučnim skupovima. Sarađivala je na više naučno-istraživačkih projekata koji su se bavili unapređenjem osnovnog učenja i obrazovanja u Bosni i Hercegovini, obrazovanjem za demokratiju, stručnom usavršavanju univerzitetskih nastavnika i saradnika, inkluzivnim obrazovanjem, podrškom djeci i porodicama u Republici Srpskoj, intervizijskom i socijalno-psihološkom podrškom profesionalaca u obrazovnom sektoru. Član je Društva pedagoga Republike Srpske.

Strahinja Dimitrijević ja vanredni profesor na Katedri za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Angažovan je na predmetima iz oblasti kognitivne i eksperimentalne psihologije, te opšte psihologije na nematičnim odsjecima. Objavio je monografiju koja obrađuje ljudsko mišljenje, te priredio dvije monografije o razvoju i izgradnji zajednice. Koautor je većeg broja naučnih kljiga kao i radova u naučnim časopisima i zbornicima. Učestvovao je u nekoliko naučno-istraživačkih projekata koji su se bavili temama iz kognitivne psihologije. Član je Laboratorije za ekperimentalnu psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i Društva psihologa Republike Srpske.

Goran Stojanović je vanredni profesor na Katedri za filozofiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. Angažovan je na predmetima moralne filozofije (opšta etika i primjenjene etike) i orijentalne filozofije. Objavio je dvije knjige i brojne radove u naučnim časopisima i zbornicima iz oblasti istorije etike, savremenih etičkih teorija, bioetike i specifičnih probleme iz okvira primijenjene etike. Učestvovao je na više stručnih edukacija o izgradnji naučno-istraživačkih kapaciteta, te u naučnim projekatima (sa posebnim fokusom na odgovorna istraživanja). Član je Etičkog komiteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Sekretarka Instituta

Aleksandra Simanović je stručni saradnik za nastavu na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci gdje je stekla i zvanje profesora istorije i latinskog jezika. Učestovala je u organizaciji brojnih naučnih skupova, posebno tradicionalnih Banjalučkih novembarskih susreta, okruglih stolova i simpozijuma, kao i regionalne naučno-stručne konferencija pod nazivom „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman“ u organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta u Banjoj Luci. Koordinator je manifestacije “Srijedom na Filozofskom“.