Održana konferencija o rodnoj ravnopravnosti na univerzitetima

U organizaciji Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta 26. i 27. maja održana je regionalna konferencija pod nazivom „Rodna ravnopravnost na univerzitetima: teorijske perspektive, institucionalno djelovanje i društveni angažman“. U radu ovog naučno-stručnog skupa učestvovali su predstavnici i predstavnice univerziteta, naučnih instituta i nevladinih organizacija iz Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Konferenciju su otvorili: prof. dr Dalibor Kesić,  prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjoj Luci i koordinator na projektu UNIGEM,  prof. dr Srđan Dušanić, dekan Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci i prof. dr Tatjana Mihajlović, članica Instituta za humanističke i društvene nauke. U  uvodnom dijelu konferencije posebno je naglašeno da je rodna nejednakost jedan od bitnih društvenih problema kome se treba posvetiti veća pažnja i u akademskom prostoru. U tome posebnu ulogu imaju fakulteti u svom domenu rada i istraživanja, ali i univerzitet u cjelini, s obzirom da je riječ ne samo o naučnom pristupu ovim pitanjima, već i razvoju organizacione kulture u akademskom prostoru.

Tokom dvodnevnog rada u okviru konferencije održano je šest tematskih sesija i jedna panel diskusija na kojima su predstavljena kako teorijski i empirijska istraživanja tako i institucionalne strategije i primjeri aktivističkog rada u borbi za bolji položaj žena u društvu. U okviru sesije o feminističkim i rodnim teorijama raspravljalo se o Drugosti u filozofiji, feminističkoj epistemologiji, hermeneutičkoj nepravdi. Zašto i dalje žene ostaju na marginama istorijskih istraživanja, u kojoj mjeri su nevidljive u javnom prostoru i na koji način je to moguće mijenjati bila je tema razgovora tokom sesije o zaboravljenom nasljeđu. Rodno zasnovano nasilje, kao problem koji je znatno izražen u savremenim društvima, bila je tema u okviru koje je poseban naglasak bio na lokalnim istraživanjima i konkretnim načinima pomoći ženama žrtvama nasilja.

Kako se rodne politike provode na univerzitetima i koji su to institucionalni mehanizmi koji se primjenjuju odgovoralo se na sesiji u okviru koje su teme bile: plan rodne ravnopravnosti, uloga i značaj rodnih studija i posebnih resursnih centara, pravni okvir za djelovanje protiv seksualnog i rodno zasnovanog uznemiravanja. Posebna sesija bila je posvećena pitanjima rodne dimenzije u istraživanjima, te isticanju značaja analiziranja i razotkrivanja rodnih stereotipa i predrasuda koje su i dalje prepoznatljive i vidljive na svim nivoima obrazovanja. Jedna od tema odnosila se i na isticanje važnosti rodnog aspekta u demografskim istraživanjima i interpretiranju statističkih podataka.

Glavna nit povezivanja prezentovanih izlaganja bilo je isticanje potrebe za značajnijim aktivnostima visokoškolskih institucija u promovisanju rodne ravnopravnosti i važnosti djelovanja civilnog društva u ovoj oblasti, te njihovo sinergijsko djelovanje. Osim promovisanja nauke u zajednici i saradnje univerziteta i civilnog društva, ovaj događaj imao je za cilj i edukaciju akademskog, administrativnog osoblja i studenata i studentkinja. Suorganizator konferencije je bila Transkulturna psihosocijalna obrazovna (TPO) fondacija iz Sarajeva, a u okviru projekta Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje (University and Gender Mainstreaming – UNIGEM). Podršku u organizaciji konferencije pružio je i Savjetodavni odbor za rodnu ravnopravnost na Univerzitetu u Banjoj Luci.