Zašto nam je važan otvoreni pristup naučnim informacijama?

Tokom 2021. godine Sedmica otvorenog pristupa naučnim informacijama (Open Access Week) obilježava se od 25. do 31. oktobra. Univerziteti, fakulteti i naučni instituti kontinuirano se bave ovom temom i svim bitnim pitanjima koja se otvaraju sa razvojem novih tehnologija i distribuiranjem rezultata naučnih istraživanja. Ipak, ovo je prilika da se u većoj mjeri otvoreni pristup promoviše kako unutar akademske zajednice tako i izvan njenih okvira, a tome se pridružuje i Institut za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta. Otvoreni pristup počinje sa besplatnim i potpuno dostupnim naučnim publikacijama i tekstovima. Razvojem digitalnih tehnologija to podrazumijeva i promjenu pristupa u naučnim istraživanjima, mogućnost veće otvorenosti baza podataka, te naučni rad na novim metodološkim osnovama i principima.

„Naša misija širenja znanja samo je djelimično ispunjena ako informacije nisu široko i jednostavno dostupne društvu. Treba da podržimo nove mogućnosti širenja znanja ne samo pomoću klasičnih formi nego sve više i preko paradigme otvorenog pristupa preko interneta. Otvoreni pristup definišemo kao sveobuhvatni izvor ljudskog znanja i kulturne baštine koji je potvrđen od strane naučne zajednice. Da bismo ostvarili viziju globalnog i pristupačnog predstavljanja znanja, buduća mreža treba da bude održiva, interaktivna i transparentna. Sadržaj i softverski alati moraju biti otvoreno dostupni i kompatibilni.“ Ovo su ciljevi navedeni u Berlinskoj deklaraciji o otvorenom pristupu znanju društvenim i humanističkim naukama – The Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities usvojenoj na konferenciji održanoj 2003. godine (https://openaccess.mpg.de/Berlin-Declaration).

Univerzitet u Banjoj Luci je potpisao Berlinske deklaraciju 2016. godine (https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2016/06/univerzitet-u-banjoj-luci-potpisnik-berlinske-deklaracije). U prethodnih pet godina, posebno kroz edukacije pokazuje se na koji način djelovati u pravcu stvaranja uslova za otvoreni pristup kako bi nastavnici i saradnici, istraživači i istraživačice Univerziteta mogli dati svoj doprinos unapređenju rada u internacionalnoj istraživačkoj i akademskoj zajednici. Tako je, na primjer, tokom 2020. godine održana obuka ,,Otvorena nauka i NI4OS-Europe projekat’’ kada je jedna od glavnih tema bilo upoznavanje sa platformama za upravaljanje otvorenim podacima  (https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2020/02/odrzana-obuka-otvorena-nauka-i-ni4os-europe-projekat). Posebno predavanje se odnosilo i na pitanja kao što su: otvoreno licenciranje, prava intelektualne svojine, otvorena recenzija, otvorene naučne politike (https://www.unibl.org/sr-lat/vesti/2020/10/vebinar-na-temu-otvorena-nauka-i-prava-intelektualne-svojine).

Doprinos otvorenom pristupu Univerzitet pokazuje i putem digitalnog repozitorijuma u okviru kojeg je moguće pristupiti bazi doktorskih disertacija (http://eteze.unibl.org/), a nedavno je kreiran prostor za prezentovanje naučnih radova akademskog osoblja (https://sova.unibl.org/).

Filozofski fakultet svoju opredjeljenost ka daljem usmjeravanju djelovanja u skladu sa principima otvorenog pristupa pokazuje kroz objavljivanje naučnih knjiga, zbornika i drugih publikacija u elektronskom formatu koji se mogu u cijelosti pregledati i preuzeti na linku https://ffbl-izdavastvo.org/index.php/izdavacka/index. Brojevi časopisa za humanističke i društvene nauke – Sineza – takođe su dostupni u režimu otvorenog pristupa na http://sineza.ff.unibl.org/sineza

.

Za detaljnije upoznavanje sa ovom temom pregledan i sveobuhvatan vodiče o svim aspektima otvorenog pristupa naučnim informacija može se naći u publikaciji: Snežana Smederevac, Dejan Pajić, Sanja Radovanović, Silvia Gilezan, Petar Čolović, et al. 2020. Otvorena nauka: praksa i perspektive https://open.uns.ac.rs/handle/123456789/16297. Kratki zanimljivi vodič na engleskom jeziku u tekstualnoj i video formi može se pogledati na portalu Univerziteta u Eseksu (University of Essex) –  https://www.jisc.ac.uk/guides/an-introduction-to-open-access.