Budućnost evropskih univerziteta: mreže, sinergija i interdisciplinarnost

Reforma akademske karijere, promocija interdisciplinarnosti i jačanje društvenog angažmana  – prioritetne su aktivnosti u okviru ostvarivanja vizije evropskih univerziteta u narednoj deceniji. Promjene treba da budu zasnovane na stvaranju odgovarajućih uslova za razvoj unutar akademskog prostora, sigurnom finansiranju i snažnom vođstvu visokoškolskih ustanova. Ove glavne smjernice djelovanja objavila je Evropska asocijacija univerziteta (European University Association – EUA, www.eua.eu) početkom godine u  dokumentu pod nazivom „Univerziteti bez zidova – vizija za 2030. godinu“. Članica ove mreže od 2011. godine je i Univerzitet u Banjoj Luci. Institut za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta ukratko predstavlja osnove ovih strateških usmjerenja.

Intenzivne promjene na globalnom planu, koje se odražavaju na sve sfere društva, znatno utiču i na oblast visokog obrazovanja, te zahtijevaju i kreiranje novih pristupa i načina rada. Izazovi koji podrazumijevaju očuvanje prirodnih resursa i održanje kvaliteta života, istovremeni snažni podstrek digitalno-tehnološkom razvoju, kao i suočavanje sa promjenljivim političkim i ekonomskim prilikama – otvorena su pitanja na koja se traže odgovori prvenstveno od akademske i naučne zajednice. Pandemija, koja je i dalje u toku, samo je dodatno ukazala na značaj pravovremenog reagovanja na sadašnje i buduće krize uzrokovane prirodnim, političkim i ekonomskim faktorima. Za univerzitete, koji predstavljaju pokretače naučnog napretka i socijalnih reformi, to je prilika da ponovo sagledaju temeljne vrijednosti na kojima su zasnovani i pokažu značaj svog djelovanja određenog kako lokalnim tako i internacionalnim kontekstom.

Ključne misije univerzita ostaju – učenje i podučavanje, naučno istraživanje, inovativnost i kulturni razvoj, a sinergijski efekti preplitanja ovih okvira utiču na ostvarivanje boljeg života pojedinaca i održavanje vrijednosti otvorenih, pluralističkih i demokratskih društava. Okosnica prve misije je naglasak na cjeloživotnom učenju koje će omogućavati prilagođavanje promjenama na tržištu rada, a to se u univerzitetskoj nastavi ostvaruje kroz snažnije usmjeravanje prema razvoju kritičkog mišljenja, kreativnosti, rješavanja problema i razumijevanju odgovorne uloge pojedinaca u društvu. Na univerzitetima učenje treba da bude temeljeno na rezultatima naučnih istraživanja ostvarenih kako u okviru klasičnih disciplina tako i onih postignutih u interdisciplinarnim i multidisciplinarnim pristupima. Djelovanje naučnika i naučnica – upravo u vremenu kada se u medijima povećava broj lažnih vijesti, netačnih informacija i pogrešnih interpretacija naučnih istraživanja – treba da kontinuirano ističe važnost etike, integriteta i odgovornosti. Na tom putu jedan od elemenata jeste i dalji rad na otvorenom pristupu nauci. Razvoj ditigalne tehnologije jeste u fokusu, ali isto tako i ostvarivanje ravnoteže u pogledu brige za humanističko i kulturno nasljeđe, umjetnost i bogatstvo različitih kultura.

Da bi kreirali nove pristupe u ostvarenju svoj glavnih misija evropski univerziteti bi u narednoj deceniji trebali pokazati svoju otvorenost, potencijal za transformaciju i okrenutost ka transnacionalnoj saradnji. To se posebno pokazuje važnim imali se u vidu ostvarenje Ciljeva održivog razvoja Ujedinjenih nacija (Sustainable Development Goals, SDGs). Kako bi se potpuno pokazali rezultati rada pojedinaca koji grade i jačaju univerzitete, ova mjesta moraju ostati prostori neupitne akademske slobode, imati autonomiju i stabilno finasiranje. Istovremeno, univerziteti su ti koji snažno treba da pokažu šta znači inkluzivnost, ranopravnost u svim segmentima i jasan stav prema socijalnoj nejednakosti. Zato se od država očekuje da doprinesu očuvanju ovih glavnih misija univerziteta unapređenjem zakonodavnog okvira, stvaranjem finansijskih uslova za razvoj nauke, a od onih koji upravljaju univerzitetima da pokažu istinske liderske sposobnosti.

Kako se navodi u strategiji Evropske asocijacije univerziteta za 2030. godinu: „Ovaj [dokument kao] vodič treba da predstavlja kako inspiraciju i podršku evropskim univerzitetima tako i da bude shvaćen kao poziv drugim društvenim akterima da snažno podrže bolju budućnost i osiguraju uslove za ostvarenje ovih ciljeva. Ovo nije odgovor na krizu; naš sektor je siguran i dinamičan. Mi gledamo u budućnost da bi promišljali i činili stvari boljima. Ključni za uspjeh će biti univerziteti koji su otvoreni, koji provode viziju univerziteta bez zidova, koji potiču saradnju sa drugim dijelovima društva dok snažno ostaju ukorijenjeni u vlastitim vrijednostima.“ (https://eua.eu/resources/publications/957:universities-without-walls-%E2%80%93-eua%E2%80%99s-vision-for-europe%E2%80%99s-universities-in-2030.html)