Novi pravci djelovanja u Evropskom istraživačkom prostoru

Informisanje o novim mogućnostima, tematskim područjima i istraživačkim trendovima u međunarodnim i regionalnim okvirima jedna je od aktivnosti Instituta za humanističke i društvene nauke Filozofskog fakulteta. Tokom 2021. godine akademska i naučna zajednica ima priliku da se detaljnije informiše o programu Evropske unije za istraživanja i inovacije (https://ec.europa.eu/info/horizon-europe_en). Horizont Evropa (Horizon Europa)  je nastavak prethodnog programa Horizont 2020 (Horizon 2020) i predstavlja jednu od glavnih linija djelovanja unutar Evropskog istraživačkog prostora (The European Research Area – ERA) u periodu od 2021. do 2027. godine.

U organizaciji Evropske komisije u martu je održan prvi vebinar na temu“Kako pripremiti uspješan predlog projekta“ kada je prvenstveno bilo riječi o proceduri apliciranja, evaluaciji i ugovorima o dodjeli granta. Glavne teme druge prezentacije krajem aprila bile su: otvorena nauka, značaj rodne ravnopravnosti u istraživanju, diseminacija i komunikacija. U narednom periodu redovna mjesečna predavanja i info-sesije će obuhvatiti i ostala specifična pitanja vezana za ovaj istraživački program. Dodatne informacije mogu se dobiti i putem edukacije koja se u 2021. godini organizuje u okviru projekta pod nazivom V4+WB RMA Network, a u kojem kao partnerska institucija od novembra 2020. godine učestvuje i Centar za preduzetništvo i transfer tehnologija Univerziteta u Banjoj Luci.

Glavni prioriteti na kojima će se raditi u okviru Evropskog istraživačkog prostora u narednim godinama su: intenziviranje saradnje u pogledu kreiranja inovativnih rješenja u oblasti ekologije i digitalnih tehnologija; jačanje sistema istraživanja i dostizanje nivoa naučne izvrsnosti; inovativniji pristup u ostvarenju saradnje nauke i privrede; te dalje razvijanje nauke kroz slobodan pristup rezultatima istraživanja. Rad naučnika i naučnica će se podsticati kroz dodatnu mobilnost, usavršavanja u već prepoznatim vodećim istraživačkim centrima, podržavanjem učešća u glavnim evropskim naučnim projektima, te kroz razvoj istraživačke infrastrukture. Posebna pažnja će biti na dodatnom jačanju veza između univerziteta i naučnih centara, kako bi se bolje i efikasnije iskoristili resursi visokoškolskih institucija i inovirao rad u obrazovanju. Jedan od važnih pravaca djelovanja u Evropskom istraživačkom prostoru jeste i dalje ulaganje napora i podsticanje aktivnosti koji će voditi ka prevazilaženju rodnog jaza u obrazovanju i nauci, te ostvarenju rodne ravnopravnosti. Poseban fokus će biti i saradnja sa građanima, lokalnom zajednicom i civilnim društvom.

Kao jedan od instrumenata za ostvarivanje ovih ciljeva Horizont Evropa prije svega uključuje aktivnosti koje će doprinositi: izvrsnosti u nauci, suočavanju sa globalnim izazovima i industrijskom konkurentnošću Evrope, razvoju inovativnosti. Pored istraživačkih oblasti kao  što su – Zdravlje, Klima, Digitalizacija ostaju i  klasteri kao što su  Civilna sigurnost i društvo, te Kultura, kreativnost i uključivo društvo koji su u većoj mjeri okrenuti društvenim i humanističkim naukama.

Snimljene prezentacije održanih vebinara Evropske komisije

https://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/other/event210421.htm

Pregled prezentacija najavljenih u okviru projektaV4+WB RMA Network

Glavne smjernice razvoja program Horizont Evropa za razdoblje od 2021. do 2027. godine

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/research_and_innovation/strategy_on_research_and_innovation/presentations/horizon_europe_en_investing_to_shape_our_future.pdf

Osnovni pravci djelovanja u Evropskom istraživačkom prostoru

https://op.europa.eu/en/web/eu-law-and-publications/publication-detail/-/publication/aae418f1-06b3-11eb-a511-01aa75ed71a1